Miljöpolicy

Som grund för vårt miljöarbete följer vi gällande och tillämpliga delar av lagstiftning och förordningar.

Miljöpolicyn skall vara väl dokumenterad, lätt att förstå och integreras i verksamheten.

Företagsledningen har huvudansvaret för miljöarbetet. Men alla medarbetare utbildas i miljöfrågor och har ansvar för och medverkar till att Erlitas miljöpolicy följs.

Målen för miljöpolicyn skall vara mätbara och sättas årligen. Varje halvår följs målen upp för att stämma av att vi har uppnått dem.


Vi jobbar med att minska förbrukningen av material och energi.Vid val av metoder och av kemikalier väljer dem som har minst inverkan på miljön.

Vi strävar efter återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.

Vi framhåller miljöfrågor och vårt miljöarbete i kontakter med kunder.